Gelişmekte olan bir ülke olarak, gerek toplam enerji gerekse elektrik enerjisi tüketim artışının AB'nin bir kaç katı olduğu dikkate alındığında, enerji kaynakları, enerji dönüşüm teknolojileri konularında yapılacak her tür çalışma ülkemizin enerji alanında bilgi birikiminin artması açısından çok yararlı olacağı açıktır. Ülkemizin başlıca yerli enerji kaynakları kömür, hidrolik enerji, rüzgar, güneş, jeotermal ve biyokütle enerjisidir. Türkiye'nin enerjide % 75'e varan dışa bağımlılığının en önemli nedeni, doğal gazın elektrik üretiminde aşırı ölçüde (% 47) kullanılmasıdır. Elektrik üretiminde ithal kömürün payının da her geçen gün artması sonucu, dışa bağımlılık daha da kritik duruma gelmektedir. Ayrıca, 1970'lerdeki petrol krizi ve sonraki yıllarda yaşanan ve yaşanmakta olan uluslararası bazı krizlerle beraber petrol ve doğal gaza bağımlığın olabildiğince azaltılmasının gerekliliği görüldüğünden, yeni enerji kaynakları için AR-GE çalışmaları tüm gelişmiş ülkelerde hızla devam etmektedir.
          Merkezin amacı; enerji ile ilgili alanlarda disiplinlerarası bilimsel ve teknolojik araştırma ve uygulamalar yapmak; enerji sorunlarının çözümü doğrultusunda yöntem ve öneriler geliştirmek ve bunları uygulamak; enerji ve çevre konularında yayın, eğitim, danışmanlık, proje, üretim gibi çalışmalar yapmaktır. Bu kapsamda, Merkez bünyesinde oluşturulan çalışma grupları; Enerji Politikaları Grubu, Güneş Enerjisi Grubu, Akıntı Rejimi Enerjisi Grubu, Fosil Yakıtları Enerjisi Grubu, Jeotermal Enerjisi Grubu, Biyo-kütle Enerjisi Grubu'nu içerir. EİE tarafından hazırlanan "Rüzgar Enerjisi Potansiyel Atlası (REPA)" verilerine göre Çanakkale ilimiz rüzgar potansiyeli açısından ülkemizde ilk sırada yer aldığından, bu konuda bir çalışma grubunun oluşturulabilmesi için gayretler devam etmektedir.
          Hedeflerimiz:
             1) Enerji sorunlarının çözümüne yönelik bilimsel ve teknolojik araştırma ve uygulamalar yapmak ve yaptırmak, bunları teşvik ve koordine etmek
             2) Ulusal ve uluslararası düzeyde kurs, yaz okulu ve buna benzer mezuniyet sonrası ve/veya hizmetiçi eğitim programları düzenlemek, uygulamak ve gerektiğinde bu çalışmalarla ilgili sertifikalar vermek
             3) Üniversitede enerji konusunda araştırma ve uygulama yapacak öğretim elemanı ve öğrencileri desteklemek, mevcut araştırma, uygulama ve eğitim altyapısını geliştirmek
            4) Yurtiçi ve yurtdışı kamu ve özel sektör kuruluşlarının, gerçek ve tüzel kişilerin istek ve ihtiyaçları doğrultusunda etüt, proje, analiz, laboratuvar deneyleri ve buna benzer çalışmaları yapmak; rapor hazırlamak, danışmanlık ve bilirkişilik hizmetleri vermek
             5) Teknoloji transferi ve özgün teknolojilerin geliştirilmesi üzerinde araştırma ve uygulamalar yapmak, 
             6) Enerji ile ilgili problemlerin önlenmesine yönelik teknolojik uygulamalar ve üretim çalışmaları yapmak veya yaptırmak, çalışma alanları doğrultusunda laboratuvar, atölye ve gözlem yerleri kurmak ve yönetmek,
            7) Başta Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi ve Kyoto Protokolü gelmek üzere, enerji ile bağlantılı uluslararası süreci ve antlaşmaları yakından izlemek, ulusal ve uluslararası düzeydeki çalışmalara etkin olarak katılabilmek,
            8) Yurtiçinde ve yurtdışındaki üniversiteler ve diğer araştırma kurumları ve uluslararası kuruluşlarla enerji AR-GE alanında işbirliği ve ortak çalışmalar yapmaktır.