YERLİ ENERJİ KAYNAKLARI ÇALIŞTAYI
     (22-23 Mayıs 2008 , Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, 
Çan Meslek Yüksek Okulu, Çan, Çanakkale)

Sonuç Bildirisi


         Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Enerji Kaynakları Araştırma ve Uygulama Merkezi'nin Çan Belediyesi, Kale Grubu ve Çanakkale NT Mağazası’nın katkılarıyla düzenlenen “Yerli Enerji Kaynakları Çalıştayı”, 22-23 Mayıs tarihleri arasında yurt içinden konularında uzman akademisyenlerin, firma yetkilileri ve öğrencilerimizin yanı sıra  yerel yönetici-temsilcilerinin katılımıyla Çan Meslek Yüksek Okulu'nda gerçekleşmiştir.
         Toplantıda rüzgar enerjisi, deniz ve su kaynaklı enerji, kömür, biyokütle, jeotermal enerji, güneş enerjisi ve kojenerasyon konularında bilimsel ve teknik bildiriler sunuldu. Yerli enerji kaynaklarının tanıtımı, kullanımı ve yöre insanının doğru bilgilendirilmesi için aşağıdaki öz bilgilerin Çalıştay’ın sonuç bildirisi içinde  basına aktarılması Düzenleme Kurulunca gerekli görülmüştür:

 1. İnsanlığın tüm faaliyetleri için enerjiye ihtiyaç vardır. Halen gelişmekte olan bir ülke olarak gerek toplam enerji, gerek elektrik enerjisi tüketimi artışının AB’nin yedi katı olduğu dikkate alındığında enerji kaynakları, enerji dönüşüm teknolojileri konularında yapılacak her tür çalışma ülkemizin enerji alanında bilgi birikiminin artması açısından çok yararlı olacağı açıktır.
 2. Türkiye’nin temel yerli enerji kaynakları kömür, hidrolik enerji, rüzgar, güneş, jeotermal ve biyokütle enerjisidir. Türkiye’nin enerjide % 75’e varan dışa bağımlılığının en önemli nedeni doğal gazın elektrik üretiminde aşırı ölçüde (% 47) kullanılmasıdır. Elektrik üretiminde ithal kömürün payı da her geçen gün artması sonucu dışa bağımlılık daha da kritik duruma gelmektedir.
 3. Türkiye’nin en önemli yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarından hidroelektrik enerji potansiyelinin sadece % 35’i değerlendirilebilmiştir.
 4. Yurdumuzda ekonomik rüzgar potansiyeli 10.000 MW olarak tahmin edilmekte; dolayısıyla rüzgardan yıllık 30 milyar KW saat üretim yapmak mümkündür. Bu potansiyelin hızla değerlendirilmesi gerekmektedir.
 5. EİE tarafından hazırlanan “Rüzgar Enerjisi Potansiyel Atlası (REPA)” verilerine göre Çanakkale ilimiz rüzgar potansiyeli açısından ülkemizde ilk sırada yer almaktadır. Çanakkale ilinde rüzgar enerji kaynakları henüz az kullanılmış durumdadır; gelişmiş rüzgar teknolojisi ile doğru yatırım yapma ve uygun politikalar izleme fırsatı bulunmaktadır. Yurtiçi kuruluşlar, rüzgar enerji sistem ve alt sistemleri üretimine girerek tesis maliyetlerini düşürebilirler. Maliyetlerin düşürülmesi, kurulacak tesisleri artıracak ve verimliği yükseltecektir.
 6. Çanakkale ilinin yılın 10 ayında güneşli olması,  bu yörede Güneş enerjisinin yaygın kullanımı için önemli bir fırsattır; orta ve uzun vadede Güneş enerjisi kullanımı için gerekli Ar-Ge çalışmalarının yapılmasının özendirilmesi ve desteklenmesi gerekmektedir.
 7. Biyodizel üretiminde kullanılan CANOLA bitkisinin Tarım İl Müdürlüğü teşvikleriyle Çanakkale yöresinde yaygın üretimi enerji açısından önemli bir çeşitlilik oluşturacaktır. 
 8. Jeotermal kaynak potansiyelimizin % 5’i değerlendirilmiş olup merkezi ısıtma, sera ısıtması, elektrik üretim amaçlı kullanımı için gerekli araştırmaların yapılması gerekmektedir.
 9. Çanakkale Boğazının akıntı rejiminden elektrik enerjisi üretimi henüz teknolojik nedenlerle karlı enerji üretimi yapılamayacak durumdadır. Bu alanda AR-GE   çalışmalarına gereksinme vardır.
 10. Sürdürülebilir kalkınmanın temel gereksinimlerinden biri olan elektrik arz güvenliği için yerli kömür, hidrolik, rüzgar, güneş, jeotermal, biyokütle kaynaklarının en kısa zamanda geliştirilerek üretime daha verimli bir şekilde katılması gerekmektedir.
 11. Enerjide dışa bağımlılığı azaltmak için kojenerasyon gibi enerjiyi verimli kullanımın yanı sıra yerli kaynak kullanımı arttırılmalı, rezerv araştırma faaliyetlerine hız ve önem verilmelidir. Elektrik üretiminde her tür enerji seçeneği dikkate alınmalı, enerji kaynakları çeşitlendirilmeli, arz güvenliğini riske sokacak girişimlerden kaçınılmalıdır.

         Çalıştayda sunulan bildiriler ve yapılan tartışmalar ışığında, Çanakkale ili yerli enerji kaynakları bakımından zengin bir konuma sahip olduğu ve bu konuda kamuoyu oluşturmak amacıyla bu tür etkinliklerin yılda en az bir defa düzenlenerek kamuoyu oluşturmak konusunda görüş birliğine varılmıştır.
Kamuoyumuza saygı ile duyururuz.

      Çalıştay Düzenleme Kurulu  adına
Prof. Dr. Osman Demircan